குழுக்கள்

இலக்கியம், தமிழிசை மற்றும் கலைக் குழுக்கள்

கலை நிகழ்ச்சிகள்

தமிழ்ப் பண்பாட்டினை அறிமுகம் செய்யும் கலை நிகழ்ச்சிகள்

மொழிப் போட்டிகள்

மொழித் திறனை வளர்க்கும் போட்டிகள்

தனித்துவமான தமிழ்ப் பள்ளி

கொண்டாட்டத்துடன் கூடிய தமிழ்க் கல்வி

மழலை முதல் வகுப்பு 8 வரை

3 வயது முதல் தமிழ்க் கல்வி

வகுப்புகள்

ஆண்டுக்கு 32 வகுப்புகள்

தனித்திறன்

மாணவர்களின் தனித்திறன்களை ஊக்குவித்தல்

Volunteering

President's Volunteer Service Award for Volunteers

பெற்றோர்களுக்கு

பெற்றோர்களுக்கும் பல வாய்ப்புகள்

YouTube and Facebook Videos