குழுக்கள்

இலக்கியம், தமிழிசை மற்றும் கலைக் குழுக்கள்

கலை நிகழ்ச்சிகள்

தமிழ்ப் பண்பாட்டினை அறிமுகம் செய்யும் கலை நிகழ்ச்சிகள்

மொழிப் போட்டிகள்

மொழித் திறனை வளர்க்கும் போட்டிகள்

School news

STAY TUNED

Student Admissions 2022

2022-2023 கல்வியாண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை தற்பொழுது…

Read More

பட்டமளிப்பு விழா 2022

வள்ளலார் தமிழ்ப் பள்ளியின் மூன்றாவது பட்டமளிப்பு…

Read More

ஆண்டு விழா 2022

வள்ளலார் தமிழ்ப் பள்ளியின் ஏழாவது ஆண்டு…

Read More
தனித்துவமான தமிழ்ப் பள்ளி

கொண்டாட்டத்துடன் கூடிய தமிழ்க் கல்வி

மழலை முதல் வகுப்பு 8 வரை

3 வயது முதல் தமிழ்க் கல்வி

வகுப்புகள்

ஆண்டுக்கு 32 வகுப்புகள்

தனித்திறன்

மாணவர்களின் தனித்திறன்களை ஊக்குவித்தல்

Volunteering

President's Volunteer Service Award for Volunteers

பெற்றோர்களுக்கு

பெற்றோர்களுக்கும் பல வாய்ப்புகள்

YouTube and Facebook Videos