ஒன்றாம் வகுப்பு - Grade 1

ஆறு வயதிற்கும் மேற்பட்ட, மழலையர் வகுப்புகளை படித்த மாணவர்களுக்கான வகுப்பு

வகுப்பு நடைமுறை