ஒன்றாம் வகுப்பு - Grade 1

ஆறு வயதிற்கும் மேற்பட்ட, அடிப்படை நிலை வகுப்பில் தேர்ச்சிப் பெற்ற மாணவர்களுக்கான வகுப்பு

வகுப்பு நடைமுறை