தமிழ்த்தேனீப் போட்டி

சென்ற ஆண்டு (2023), நம் பள்ளி அணி தேசிய அளவில் பல முக்கியப் பரிசுகளை வென்றது. இந்தாண்டு, பொங்கல் விழாவில் நடைபெறும் தமிழ்த்தேனீப் போட்டி மூலமாக நம் பள்ளி அணிக்கான குழுவினர் தேந்தெடுக்கப்பட‌ உள்ளனர்.

Levels in Tamil Theni

Only words from the provided list will be used; no words outside the published list will be given.

THENI-1 
Up to 8yr age
Born after 6/30/2016
Tell the word in Tamil – An image and its corresponding English word will be displayed. Students are required to identify and tell the corresponding word in Tamil.

THENI-2 
Up to 12yr age
Born after 6/30/2012
Translate the given English sentence into Tamil. Students only need to verbally express the Tamil sentence; writing is not necessary, and grammar will not be strictly evaluated.

THENI-3
Up to 8yr age
Born after 6/30/2016
An image and its corresponding English word will be displayed. Students are to match the pictures and express the connection in a Tamil sentence.

THENI-4 
Up to 16yr age
Born after 6/30/2008
Translate the given English sentence into Tamil. Students are required to write the corresponding Tamil sentence.

THENI-5
Up to 16yr age
Born after 6/30/2008
ஒரு வார்த்தை ஒரு இலட்சம் பாணியிலான வார்த்தை விளையாட்டு

Find Word using Clues – In this activity, participants are provided with hints or clues that describe a particular word. The objective is for them to identify the word based on the information provided. The clues may encompass various aspects such as definitions, synonyms, antonyms, or contextual information related to the word.

தேனீ – 1, 3 வார்த்தைப் பட்டியல்

Download Theni-1,3 word list

தேனீ – 2, 4 வார்த்தைப் பட்டியல்

Download Theni-2,4 word list

தேனீ – 5 வார்த்தைப் பட்டியல்

Download Theni-5 word list

Register for the contest

Sample Questions for Tamil Theni

  • தமிழ்த்தேனீப் போட்டியின் மாதிரி வினாக்களை தறவிறக்கிக் கொள்ளுங்கள் (Please download the Model Questions for each level from this page)