பொங்கல் விழா 2024

பொங்கல் விழாவிற்கு வரும் பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் வசதிக்காக “அறுசுவை உணவகம்” மூலமாக இரவு உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது பெற்றோர்களின் வசதிக்காக மட்டுமே. கட்டாயம் இல்லை.

Showing all 3 results